• Opublikowane przez admin
  • 24/01/2021

Kalendarz imprez na rok 2021 w Sporcie Samolotowym

Już w kwiet­niu roz­pocz­nie się sezon w spo­rcie samo­lo­towym. Komi­sja Samo­lo­towa Aero­klubu Pol­skiego opra­co­wała kalen­darz na rok 2021.
Pierw­szym wyda­rze­niem będą Kon­sul­ta­cje Samo­lo­towej Kadry Naro­do­wej w Lata­niu Precyzyjnym, które odbędą się w pod częstochowskich Rud­ni­kach 13 kwiet­nia. Dwa dni póź­niej roz­poczną się 16. Ogól­no­pol­skie Zawody Samo­lo­towe im. Wacława Wie­czorka.
W maju spor­towcy lot­nicy spo­tkają się na kon­sul­ta­cjach a po nich na 58. Lot Połu­dniowo-Zachod­niej Pol­ski im. Fran­ciszka Żwirki.
Następne imprezy w spor­tach lot­ni­czych odbędą się w Bia­łym­stoku, Sta­lo­wej Woli i Zie­lo­nej Górze.
W listo­pa­dzie cze­kają nas emo­cje zwią­zane z 22. Raj­do­wymi Mistrzo­stwami Świata, które odbędą się na lot­ni­sku w Stel­len­bosch w RPA.
Mam nadzieję, że pan­de­mia nie pokrzy­żuje pla­nów orga­ni­za­to­rów.
Poni­żej pre­zen­tu­jemy pełny kalen­darz imprez w spo­rcie samol­oto­wym na rok 2021.

Sponsor

logo.png

 

 

Partnerzy

 

g12.png

1396070_1003258426356438_1471709043018580559_n.jpg